GERİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bayburtlu İnşaat Taah. Gıda Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle KVKK olarak anılacaktır) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metinle sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ KİMDİR?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bayburtlu İnşaat Taah. Gıda Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bu aydınlatma metninde belirtildiği şekillerde işlenecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, soyadı, nüfus cüzdan fotokopisi (adı, soyadı, T.C. kimlik no, cüzdan seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no verildiği yer, veriliş sebebi, kayıt no, veriliş tarihi, kızlık soyadı), cinsiyet, imza beyannamesi
İletişim Verisi e-posta, cep telefonu, iş telefonu, işyeri adresi, posta adresi, posta kodu
Finansal Veri Banka hesap bilgileri, ödeme tutarı, ödeme tarihi, para birimi, dekont açıklaması, borç, alacak, bakiye, sözleşme tutarı, hizmet kalemleri, KDV bilgisi, Hizmet dönemi, tahsilat süreci, Fatura Bilgileri (Ad, soyad, fatura kayıtları, fatura rumuz, vergi dairesi, vergi no, vergi kimlik no, adres, ülke, şehir, ilçe, semt, posta kodu, e-posta, fatura para birimi, , KDV'den muaf olup olmadığı), Onaylı damga vergisi beyannamesi
Özel Nitelikli Veri Nüfus cüzdanı fotokopisi veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi)
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera ve ses kaydı

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verileriniz Bayburtlu İnşaat tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir.

Sizinle kuracağımız müşteri ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;
● Müşterilerle sözleşme yapılması, satış sürecinin başlatılması,
● Müşteriye destek verilmesi,
● Müşteri taleplerine cevap vermek amacıyla e-posta gönderiminin sağlanması,
● Müşterilerin satış ve sevkiyat işlemleri hakkında bilgilendirilmesi,
● Sevkiyat işlemlerinin yapılması,
● Manuel ve online para tahsilatı yapılması ve havale ödemelerinin kayıt altına alınması,
● Şirket merkezinde gerçekleşebilecek doğal afetlerde altyapının başka bir konumda faaliyete geçirilebilmesi,
● Gerçek kişi müşterilerin, tüzel kişi müşterilerin temsilcilerinin ve çalışanlarının şirket içerisinde belirli alanlara giriş yetkisi verilmesi ve şirket güvenliğinin sağlanması,

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle;
● Satış sözleşmesinin damga vergisinin ödenmesi,
● Nihai hale getirilmiş faturaların müşterilere gönderilmesi,
● Müşterinin iade taleplerinin yerine getirilmesi,
● Fatura oluşturulması ve gider pusulası evrakı hazırlanması,
● e-Arşiv faturalarının düzenlenmesi,

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;
● Müşteri şikâyetlerinin değerlendirilebilmesi ve müşterinin talep ettiği konularda destek sağlanması
● Müşteri memnuniyetinin sağlanması
● Reklam amaçlı kullanılması, iletişim materyali sağlanması ve marka bilinirliğinin arttırılması
● Müşteri bilgilerinin güncellenmesi
● Havale ödemelerinin kayıt altına alınması
● Çeşitli konularda raporlar oluşturulması
● Müşteri ziyaretlerinin yürütülmesi, müşterilerle olan toplantılara katılım, teknik konularda müşterilere bilgi verilmesi
● Müşteri ile yetkilinin iletişim bilgilerini yazılı ortamda paylaşılması (kartvizit vb.)

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
● İş yeri güvenliğinin sağlanması
● Müşteri ziyaretlerinin yürütülmesi

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için, özellikle;
● Tüketici şikâyetlerinin yönetiminin sağlanması

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar işlemekteyiz.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara, iş ortaklarımıza, vekillerimize, hissedarlarımıza veya tedarikçi firmalara aktarılmaktadır.

● Para tahsilatı, fatura iptal ve para iadesi amaçlarıyla adınız, soyadınız, fatura no, tutar, ödeme tarihi, ıban numaranız, banka hesap numaranız bankalara aktarılmaktadır.

● Finans Departmanı tarafından müşteriye fatura gönderilmesi için fatura verileri kayıtlı elektronik posta hizmeti alınması nedeniyle Türkkep’e aktarılmaktadır.

● Finans departmanı tarafından fatura verileri GİB’e aktarılmaktadır.

● Damga vergisi beyannamesi oluşturmak ve faturaları onaylamak için müşteri adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası ve sözleşme tutarının Mali Müşavirlik Firması’na aktarım söz konusu olabilmektedir.

● Faturaların müşterilere gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşmaktayız.

● Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kamera ve ses kayıtlarının polis/savcılık kararı bulunması halinde ilgili mercilere aktarımı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile hukuka ve usule uygun olması koşuluyla kişisel verilerinizi mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşıyoruz.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bayburtlu İnşaat’a iletmeniz durumunda Bayburtlu İnşaat talebin niteliğine göre talebi KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Bayburtlu İnşaat tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hakkınızı kullanmaya yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin (bilgi talep formu ektedir) imzalı bir nüshasını şirketimizin “Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Bulvarı Altıntaş Okutan Park No:89 Kat:12 Daire 75 Esenyurt/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili başvuru formunu bayburtluinsaat@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.